<![CDATA[无折白PVC,PVC卡基,PVC透明?PVCȝ?PVC讑֤防护?PVC砂?PVC抗静甉|,PVC抗静늉,PVC贴膜?PVC塑料?PVC片材,服装模板?台州h新材料有限公司]]> 2021-5-13T16-53-55 CST www.liatverse.com Copyright (c) 2019, 台州h新材料有限公?/copyright> PVC抗外线 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://70 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/kangziwaixian.html PVC h新材料是一家专业从事高PVC抗外线研发与生产的企业?/p>
PVC抗外线
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/kangziwaixian.html" title="PVC抗外线">http://www.liatverse.com/pvc/kangziwaixian.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC无折?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/wuzhebai.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://69</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/wuzhebai.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC无折?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661777377.png" alt="PVC无折?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/wuzhebai.html" title="PVC无折?>http://www.liatverse.com/pvc/wuzhebai.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC信用卡片 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://68 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/xinyongkapian.html PVC h新材料是一家专业从事高?strong>PVC信用卡片研发与生产的企业?/p>
PVC信用卡片
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/xinyongkapian.html" title="PVC信用卡片">http://www.liatverse.com/pvc/xinyongkapian.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC文具?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/wenjupian.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://67</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/wenjupian.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC文具?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661613417.jpg" alt="PVC文具?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/wenjupian.html" title="PVC文具?>http://www.liatverse.com/pvc/wenjupian.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC透明片材 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://66 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/toumingpiancai.html PVC h新材料是一家专业从事高?strong>PVC透明片材研发与生产的企业?/p>
PVC透明片材
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/toumingpiancai.html" title="PVC透明片材">http://www.liatverse.com/pvc/toumingpiancai.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC面板 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://65 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/mianban.html PVC h新材料是一家专业从事高?strong>PVC面板研发与生产的企业?/p>
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/mianban.html" title="PVC面板">http://www.liatverse.com/pvc/mianban.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC胶印光片 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://64 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyinguangpian.html PVC h新材料是一家专业从事高?strong>PVC胶印光片研发与生产的企业?/p>
PVC胶印光片
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyinguangpian.html" title="PVC胶印光片">http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyinguangpian.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC帽檐?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/maoyanpian.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://63</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/maoyanpian.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC帽檐?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661613781.JPG" alt="PVC帽檐?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/maoyanpian.html" title="PVC帽檐?>http://www.liatverse.com/pvc/maoyanpian.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC透明?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/toumingban.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://62</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/toumingban.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC透明?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661680353.jpg"/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/toumingban.html" title="PVC透明?>http://www.liatverse.com/pvc/toumingban.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC防护?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/fanghuban.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://61</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/fanghuban.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC防护?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052658994697.jpg" alt="PVC防护?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/fanghuban.html" title="PVC防护?>http://www.liatverse.com/pvc/fanghuban.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC胶片 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://60 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/jiaopian.html PVC h新材料是一家专业从?strong>PVC胶片研发与生产的企业?/p>
PVC胶片
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/jiaopian.html" title="PVC胶片">http://www.liatverse.com/pvc/jiaopian.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 胶印透明片材 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://59 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyintoumingpiancai.html PVC h新材料是一家专业从?strong>胶印透明片材研发与生产的企业?/p>
胶印透明片材
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyintoumingpiancai.html" title="胶印透明片材">http://www.liatverse.com/pvc/jiaoyintoumingpiancai.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVCL?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/cibaipian.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://58</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/cibaipian.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVCL?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661737509.jpg" alt="PVCL?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/cibaipian.html" title="PVCL?>http://www.liatverse.com/pvc/cibaipian.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC模板?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/mubanpian.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://57</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/mubanpian.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>h新材料是一家专业从事高?strong>PVC模板?/strong>研发与生产的企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661737393.jpg" alt="PVC模板?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/mubanpian.html" title="PVC模板?>http://www.liatverse.com/pvc/mubanpian.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC灯白?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/dengbaipian.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://56</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/dengbaipian.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>台州h新材料有限公专注研发<strong>PVC灯白?/strong>的生产厂?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661860693.jpg" alt="PVC灯白?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/dengbaipian.html" title="PVC灯白?>http://www.liatverse.com/pvc/dengbaipian.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC茶叶盒面?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc/chayehemianban.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://55</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc/chayehemianban.html</url> </author> <dc:subject>PVC</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>台州h新材料有限公司生产的<strong>PVC茶叶盒面?/strong>h实惠Q?013q通过台州市企业安全标准化评定Q?015q获评台州高新技术企业?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052658869413.JPG" alt="PVC茶叶盒面?/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc/chayehemianban.html" title="PVC茶叶盒面?>http://www.liatverse.com/pvc/chayehemianban.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://53 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/53.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/53.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/53.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://52 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/52.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/52.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/52.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://51 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/51.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/51.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/51.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://50 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/50.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/50.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/50.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://49 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/49.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/49.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/49.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://48 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/48.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/48.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/48.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://47 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/47.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/47.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/47.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://46 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/46.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/46.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/46.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://45 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/45.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/45.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/45.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://44 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/44.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/44.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/44.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://43 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/43.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/43.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/43.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://42 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/42.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/42.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/42.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://41 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/41.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/41.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/41.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://40 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/40.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/40.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/40.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://39 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/39.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/39.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/39.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://38 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/38.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/38.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/38.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC吸塑h模具操作时注意事?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/news/34.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://34</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/news/34.html</url> </author> <dc:subject>新闻中心</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>对于一个塑料制品厂家来_值钱的莫q于两g东西Q一个是吸塑机,其次是PVC吸塑h模具。现在市Z的吸塑机h一般ؓ每台两万元,重量一般ؓ四吨左右。而一个PVC吸塑h模具h?8000元左叻I重量仅仅Z三十公斤左右Q所以就性h比来_PVC吸塑h模具要比吸塑ZhD得多?/p><p>lg所qͼPVC吸塑h模具是吸塑厂珍贵的物Ӟ因此我们操作时一定要规范Q才能更好地廉PVC吸塑h模具的用寿命?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661817753.JPG" alt="PVC吸塑h"/></div><p>一、PVC吸塑h模具安装Ӟ一定要仔细Q按装结束后Q要再检查一遍是否准,然后再吸塑一个品,看看安装是否正确?br/></p><p>二、PVC吸塑h模具在生产的时候,吸塑速度量不要太快Q轻拿轻入,特别是脱模时Q不要用铁制锤子敲击Q也不要使用铁尺{物品铲Q要量自然脱模?br/></p><p>三、PVC吸塑h模具量保持润滑Q减磨擦力对PVC吸塑h模具的磨损。保持润滑的Ҏ有两U,一是PVCh模具各主要关节处要经常涂Ҏ油,其次要经常擦拭灰,因ؓ接触面灰太多,会ɼ擦力加大,降低寿命?/p><p>四、PVC吸塑h模具使用l束后,要立x卸,然后使用香蕉水清z干净Q然后放在阴凉处风干Q再用不透光的塑料纸包好Q防止粘染空气中的灰?br/></p><p>五、如果一批Q务没有结束,W二天还要用相同的PVCh模具Q那么一天的d完成后,可以不用拆卸PVCh模具Q但W二天用之前,一定要用干净毛刷Q蘸量香蕉_拭去灰尘?/p><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/news/34.html" title="PVC吸塑h模具操作时注意事?>http://www.liatverse.com/news/34.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>防水PVCh有哪些特?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/news/33.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://33</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/news/33.html</url> </author> <dc:subject>新闻中心</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>防水PVCh是一U徏{材料,主要用于房屋装修、大厦徏造,用来堉|、防止水份溢出,防止墙壁受潮。同时还l常用于卫生间、淋间Q防止水份溢C层?/p><p>1、耐老化Q通过实验数据证明Q用年限最三十八q以上,使用期限是同行的一倍以上?/p><p>2、耐磨损,可以l受66666ơ以上的擦Q强度高?/p><p>3、耐外线Q有效期旉长,抗光照能力强Q徏{通用Q耐水解,历史悠久Q抗土壤腐蚀Q防止R宻I耐化学腐蚀?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661817585.JPG" alt="PVCh"/></div><p>建筑材料是随着人类的科技q步而发展进步的Q它从一出生Q就和hcL明有着臛_紧要的联pR在很早的时候,当我们的先q是cMh猿的时候,Q防水PVChQ就懂得利用自然界中的树木、石头徏{躲遉K雨、冰雹和大风、野兽的骚扰Q最初hcȝ建筑cMz穴Q有的时候,也直接住宿在天然山洞之中?/p><p>后来Z开始利用粘土烧刉器,砖块也应q而生Q到了奴隶社会时期,Z开始用砖块徏造房屋,当时的h们也开始懂得了建造防_一般都是从直接从植物的汁液中,提取树脂ӞQ防水PVChQ这些树脂胶涂抹在漏水处Q通过凝固以上QvC很好的防水效果,q就相当于简单的防水PVCh。到了二十世U以后,塑料、沥青生,防水PVCh发展C一个全新的阶段?/p><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/news/33.html" title="防水PVCh有哪些特?>http://www.liatverse.com/news/33.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVCh建筑材料的发展情?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/news/32.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://32</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/news/32.html</url> </author> <dc:subject>新闻中心</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p>建筑材料英文译ؓbuilding materialsQ早期一般是指用来徏{房屋的材料Q不q后来随着人类生活水^的提高,人类开始追求n受,在PVC塑料h房屋内进行装修、徏{卫生间、厨ѝ猪舍、羊H等Q这些材料统l称为徏{材料。现阶段的主要有PVC塑料hQ石木、保温、隔热材料,都属于新型能源材料?<br/></p><p>PVC塑料h在徏{行业上作用巨大Q一般主要可以作为防水材料,q是因ؓPVC塑料h质地qx、结构紧凑,水分子不能通过Q所以h们用来防止徏{的渗漏Q同时也防止C水、雪水的渗透,另外q阻止了土壤、液体、蒸汽、化学溶液的腐蚀Q分隔部分要防止l排水的q入Q这些防止渗透、腐蚀的塑料也被h们称为防水PVC塑料h?/p><div align="center"><img src="/upfile/202005/2020052661806765.jpg"/></div><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/news/32.html" title="PVCh建筑材料的发展情?>http://www.liatverse.com/news/32.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://31 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/31.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/31.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/31.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://30 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/30.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/30.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/30.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://29 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/29.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/29.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/29.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 荣誉资质 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://28 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/honor/28.html 荣誉资质
原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/honor/28.html" title="荣誉资质">http://www.liatverse.com/honor/28.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收公C?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/items/27.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://27</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/items/27.html</url> </author> <dc:subject>目公示</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收公C? src="/upfile/202005/202052784113952.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收公C? src="/upfile/202005/202052784113176.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收意? src="/upfile/202005/202052784113193.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收意? src="/upfile/202005/202052784114902.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收意? src="/upfile/202005/202052784114173.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收意? src="/upfile/202005/202052784115662.jpg"/></p><p><img alt="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收意? src="/upfile/202005/202052784115273.jpg"/></p><div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/items/27.html" title="台州h新材料有限公司年?2000吨PVC片材技改徏N目环境保护设施竣工验收公C?>http://www.liatverse.com/items/27.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVCh生原材料树脂的几种工艺手法介绍 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://26 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/news/26.html 新闻中心 PVCh生原材料树脂的几种工艺手法。塑料其实在古代Z发明出来了Q原始的塑料是利用植物的液Q进行蒸发处理,然后Ş成原始的塑料颗粒Q然后再q行了加热、塑形处理,Ş成原始的PVCh。在成都q元的三星堆古hcL动遗址中,Z发C原始的PVCh痕迹Q表明了中国人无IL智慧?/p>

PVCh是一U容易老化的品,我们的祖先,也同时想Z各种Ҏ对付塑料老化的问题。第一是加大PVCh的厚度,以减慢PVCh的老化速度。第二是在塑形的时候,掺入一定比例的明矾q去Q一定程度上也能使塑料韧性强Q同时PVCh更加透明Q用时间更ѝ?/p>

PVCh

历史发展到现在,Z已经学会了化学合成,通过合成的方法,生PVCh树脂Q其主要成䆾氯乙烯,同时在里面添加一pdE_剂,今天我来l大家介l一下几U合成塑料树脂的办法?/p>

一、悬法生PVC片材树脂Q主要呈现微滴形状的悬物分散于水中,再选取Ҏ性的引发剂,溶于水中Q其发生聚合反应,聚合反应会生大量的热量Q得PVCh树脂呈现珠状分散Q再加入一定的E_剂,如羟乙基U维素、明矾、甲基纤l素、甲基纤l素{等。经q一D|间后Q聚合完成,物料再缓~流入单体回收容器,用水冲洗后再d脱水Q干燥即可获得PVCh树脂?/p>

二、^液聚合法生塑料树脂Q是最初生产PVC的方法,在此q程中,除了加入氯乙烯单体和水外Q还要加入烷基磺酔Rq种表面zL^化剂Q其分散于水中形成xQ再用氯化钾或者硫酔R作ؓ引发剂?/p>

三、直接从原a中提取,现在市场?0%以上的PVCh原料都是通过q种途径获得。介lPVCh生原材料树脂的几种工艺手法?/p>

原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/news/26.html" title="PVCh生原材料树脂的几种工艺手法介绍">http://www.liatverse.com/news/26.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC颜色?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-yansepian/25.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://25</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-yansepian/25.html</url> </author> <dc:subject>PVC颜色?/dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-yansepian/25.html" title="PVC颜色?>http://www.liatverse.com/pvc-yansepian/25.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC层压片、卡基料 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://24 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/24.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/24.html" title="PVC层压片、卡基料">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/24.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC_砂 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://23 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/23.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/23.html" title="PVC_砂">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/23.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC光粗?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/22.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://22</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/22.html</url> </author> <dc:subject>PVC砂?/dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/22.html" title="PVC光粗?>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/22.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC深吸塑片 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://21 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/21.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/21.html" title="PVC深吸塑片">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/21.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVCl砂?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/20.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://20</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/20.html</url> </author> <dc:subject>PVC砂?/dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/20.html" title="PVCl砂?>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/20.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC哑白 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://19 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/19.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/19.html" title="PVC哑白">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/19.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC哑黄 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://18 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/18.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/18.html" title="PVC哑黄">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/18.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC钟表面基?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/17.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://17</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/17.html</url> </author> <dc:subject>PVC砂?/dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/17.html" title="PVC钟表面基?>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/17.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>扑克?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/16.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://16</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/16.html</url> </author> <dc:subject>PVC砂?/dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/16.html" title="扑克?>http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/16.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>吸塑地球仪片 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://15 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/15.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/15.html" title="吸塑地球仪片">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/15.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 哑黑 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://14 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/14.html PVC砂?/dc:subject> 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/14.html" title="哑黑">http://www.liatverse.com/pvc-moshapian/14.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC光白 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://13 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/13.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/13.html" title="PVC光白">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/13.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC灰板 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://12 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/12.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/12.html" title="PVC灰板">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/12.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVCh 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://11 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/11.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/11.html" title="PVCh">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/11.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC抗静늉 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://10 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/10.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/10.html" title="PVC抗静늉">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/10.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVCh弯板 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://9 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/9.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/9.html" title="PVCh弯板">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/9.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC讑֤护板 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://8 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/8.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/8.html" title="PVC讑֤护板">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/8.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> PVC讑֤ȝ?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/7.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://7</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/7.html</url> </author> <dc:subject>PVC光片</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/7.html" title="PVC讑֤ȝ?>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/7.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC贴膜?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/6.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://6</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/6.html</url> </author> <dc:subject>PVC光片</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/6.html" title="PVC贴膜?>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/6.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>PVC直喷基材 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://5 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/5.html PVC光片 直喷h基材、标{֟?/p>

厚度Q?0.08?mm

辑֛值≥38

挺度Q横向≥2.45 U向?.7

密度1.38-1.45g/ cm

原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/5.html" title="PVC直喷基材">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/5.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> UV打印基材 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://4 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/4.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/4.html" title="UV打印基材">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/4.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 服装模板 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55 CST 2021-5-13T16-53-55Z tag:www.liatverse.com,2005://3 台州h新材料有限公?/name> http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/3.html PVC光片 原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/3.html" title="服装模板">http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/3.htmlQ{载请注明出处?/div>]]> 抗粘?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/2.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://2</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/2.html</url> </author> <dc:subject>PVC光片</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/2.html" title="抗粘?>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/2.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> <entry> <title>折盒?/title> <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/1.html"/> <issued>2021-5-13T16-53-55 CST</issued> <created>2021-5-13T16-53-55 CST</created> <modified>2021-5-13T16-53-55Z</modified> <id>tag:www.liatverse.com,2005://1</id> <author> <name>台州h新材料有限公?/name> <url>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/1.html</url> </author> <dc:subject>PVC光片</dc:subject> <content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.liatverse.com"> <![CDATA[<div class="the_article_link">原文链接Q?a href="http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/1.html" title="折盒?>http://www.liatverse.com/pvc-guangpian/1.html</a>Q{载请注明出处?/div>]]> </content> </entry> </feed> <a href="http://www.liatverse.com/">亚洲国产欧美在线看片一国产,亚洲精品国产肉丝袜久久,成年女人18级毛片毛片免费,国产精品亚洲а∨天堂网不卡</a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><rt id="ycayc"><button id="ycayc"><rt id="ycayc"></rt></button></rt><tt id="ycayc"></tt><div id="ycayc"></div><kbd id="ycayc"></kbd><li id="ycayc"></li><wbr id="ycayc"></wbr><small id="ycayc"></small><button id="ycayc"></button><menu id="ycayc"></menu><rt id="ycayc"><u id="ycayc"><code id="ycayc"></code></u></rt><object id="ycayc"></object><code id="ycayc"></code><rt id="ycayc"><samp id="ycayc"><dd id="ycayc"></dd></samp></rt><s id="ycayc"></s><object id="ycayc"></object><optgroup id="ycayc"><source id="ycayc"><label id="ycayc"></label></source></optgroup><xmp id="ycayc"></xmp><option id="ycayc"></option><optgroup id="ycayc"></optgroup><legend id="ycayc"></legend><noscript id="ycayc"></noscript><u id="ycayc"></u><s id="ycayc"></s><li id="ycayc"><tt id="ycayc"><blockquote id="ycayc"></blockquote></tt></li><table id="ycayc"><source id="ycayc"><object id="ycayc"></object></source></table><dd id="ycayc"></dd><nav id="ycayc"></nav><small id="ycayc"><li id="ycayc"><rt id="ycayc"></rt></li></small><legend id="ycayc"><object id="ycayc"><label id="ycayc"></label></object></legend><blockquote id="ycayc"><optgroup id="ycayc"><tbody id="ycayc"></tbody></optgroup></blockquote><noscript id="ycayc"></noscript><bdo id="ycayc"></bdo><samp id="ycayc"><nav id="ycayc"><div id="ycayc"></div></nav></samp><blockquote id="ycayc"></blockquote><option id="ycayc"></option><dd id="ycayc"></dd><div id="ycayc"><li id="ycayc"><u id="ycayc"></u></li></div><kbd id="ycayc"><samp id="ycayc"><nav id="ycayc"></nav></samp></kbd><input id="ycayc"><code id="ycayc"><tbody id="ycayc"></tbody></code></input><acronym id="ycayc"></acronym><code id="ycayc"><dd id="ycayc"><div id="ycayc"></div></dd></code><tbody id="ycayc"><tr id="ycayc"><s id="ycayc"></s></tr></tbody><nav id="ycayc"></nav><li id="ycayc"><input id="ycayc"><samp id="ycayc"></samp></input></li><label id="ycayc"></label><tr id="ycayc"></tr><optgroup id="ycayc"></optgroup><blockquote id="ycayc"></blockquote><small id="ycayc"></small><code id="ycayc"></code> <sup id="ycayc"><input id="ycayc"><optgroup id="ycayc"></optgroup></input></sup><option id="ycayc"></option><kbd id="ycayc"></kbd><menu id="ycayc"></menu><input id="ycayc"></input><button id="ycayc"></button><u id="ycayc"></u><strong id="ycayc"></strong><input id="ycayc"></input><td id="ycayc"></td><u id="ycayc"></u><acronym id="ycayc"></acronym><code id="ycayc"></code><li id="ycayc"><rt id="ycayc"><input id="ycayc"></input></rt></li><input id="ycayc"></input><nav id="ycayc"></nav><li id="ycayc"><sup id="ycayc"><code id="ycayc"></code></sup></li><tbody id="ycayc"><tr id="ycayc"><label id="ycayc"></label></tr></tbody><legend id="ycayc"></legend><bdo id="ycayc"></bdo><option id="ycayc"></option><tr id="ycayc"></tr><wbr id="ycayc"></wbr><input id="ycayc"></input><small id="ycayc"><option id="ycayc"><u id="ycayc"></u></option></small><samp id="ycayc"></samp><strong id="ycayc"></strong><option id="ycayc"><u id="ycayc"><nav id="ycayc"></nav></u></option><samp id="ycayc"><div id="ycayc"><li id="ycayc"></li></div></samp><menu id="ycayc"><center id="ycayc"><source id="ycayc"></source></center></menu><acronym id="ycayc"></acronym><xmp id="ycayc"></xmp><small id="ycayc"></small><optgroup id="ycayc"></optgroup><li id="ycayc"></li><td id="ycayc"><option id="ycayc"><u id="ycayc"></u></option></td><table id="ycayc"></table><code id="ycayc"></code><noscript id="ycayc"><kbd id="ycayc"><strong id="ycayc"></strong></kbd></noscript><tt id="ycayc"></tt><nav id="ycayc"></nav><acronym id="ycayc"></acronym><option id="ycayc"></option><sup id="ycayc"></sup><object id="ycayc"><strong id="ycayc"><table id="ycayc"></table></strong></object><code id="ycayc"></code><optgroup id="ycayc"><tbody id="ycayc"><s id="ycayc"></s></tbody></optgroup><source id="ycayc"></source><button id="ycayc"><input id="ycayc"><optgroup id="ycayc"></optgroup></input></button><tr id="ycayc"><label id="ycayc"><xmp id="ycayc"></xmp></label></tr> <object id="ycayc"><nav id="ycayc"><div id="ycayc"></div></nav></object><nav id="ycayc"><small id="ycayc"><option id="ycayc"></option></small></nav><button id="ycayc"></button><s id="ycayc"></s><u id="ycayc"></u><li id="ycayc"></li><nav id="ycayc"><div id="ycayc"><li id="ycayc"></li></div></nav><center id="ycayc"><source id="ycayc"><acronym id="ycayc"></acronym></source></center><kbd id="ycayc"></kbd><li id="ycayc"></li><acronym id="ycayc"><xmp id="ycayc"><xmp id="ycayc"></xmp></xmp></acronym><dd id="ycayc"></dd><bdo id="ycayc"></bdo><noscript id="ycayc"><kbd id="ycayc"><object id="ycayc"></object></kbd></noscript><dd id="ycayc"><button id="ycayc"><button id="ycayc"></button></button></dd><s id="ycayc"></s><blockquote id="ycayc"><optgroup id="ycayc"><tbody id="ycayc"></tbody></optgroup></blockquote><u id="ycayc"><code id="ycayc"><nav id="ycayc"></nav></code></u><button id="ycayc"></button><center id="ycayc"></center><samp id="ycayc"></samp><s id="ycayc"><sup id="ycayc"><blockquote id="ycayc"></blockquote></sup></s><menu id="ycayc"></menu><u id="ycayc"></u><sup id="ycayc"></sup><div id="ycayc"></div><object id="ycayc"></object><blockquote id="ycayc"><center id="ycayc"><tbody id="ycayc"></tbody></center></blockquote><nav id="ycayc"><li id="ycayc"><rt id="ycayc"></rt></li></nav><small id="ycayc"></small><menu id="ycayc"></menu><strong id="ycayc"></strong><kbd id="ycayc"><object id="ycayc"><xmp id="ycayc"></xmp></object></kbd><table id="ycayc"></table><input id="ycayc"><object id="ycayc"><dd id="ycayc"></dd></object></input><table id="ycayc"><noscript id="ycayc"><source id="ycayc"></source></noscript></table><input id="ycayc"></input><div id="ycayc"><button id="ycayc"><rt id="ycayc"></rt></button></div><nav id="ycayc"></nav><table id="ycayc"></table><xmp id="ycayc"></xmp><dd id="ycayc"></dd><td id="ycayc"></td><kbd id="ycayc"></kbd><tbody id="ycayc"><tr id="ycayc"><s id="ycayc"></s></tr></tbody><object id="ycayc"></object><samp id="ycayc"></samp><acronym id="ycayc"></acronym><div id="ycayc"></div><code id="ycayc"></code></div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>